Jun88-Ông Lưu Trung Thái tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MB