Jun88-Ngân hàng bán vàng online, khách canh nhiều ngày vẫn khó mua