Jun88-20 năm được trả lương mà không giao việc, nhân viên kiện công ty vi phạm đạo đức